Saturday, November 19, 2016

Cho đi và nhận lại

Bạn nghĩ gì? Sống cho mình hay sống cho người khác? Sống cho người khác có phải là sống cho mình?

Để lại bình luận của bạn