Chuẩn Hồng đai

Thời gian tập luyện: 5 năm.Danh xưng: Võ sư