Hoàng đai I cấp

Thời gian tập luyện: 2 năm.Danh xưng: Huấn luyện viên