Lam đai I cấp

Thời gian tập luyện: 6 tháng.Danh xưng: Môn sinh